TrhNapadu.cz

Smluvní podmínky Inzerce

Tento portál provozuje společnost Trh Nápadů s.r.o., IČO: 28254431, Spisová značka: C 135622 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 26. února 2008, Sídlo: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Smluvní podmínky služby Inzerce

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky Inzerce (dále jen „Podmínky Inzerce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností Trh Nápadů s.r.o., IČO: 28254431, Spisová značka: C 135622 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 26. února 2008, Sídlo: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7 (dále jen „Trhnapadu.cz“), a Objednatelem.
 2. Trhnapadu.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru trhnapadu.cz, dostupného na internetové adrese https://www.trhnapadu.cz (dále jen „Server“).
 3. Pro účely těchto Podmínek Inzerce mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
 1. Balíček inzerce má význam dle odstavce 2.2.
 2. Trhnapadu.cz má význam dle odstavce 1.1.
 3. Cena inzerce - cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru
 4. Inzerát má význam dle odstavce 2.3.
 5. Super Inzerát má význam dle 2.5.
 6. Topování má význam dle 2.6.
 7. Licence má význam dle odstavce 5.2.
 8. Osobní profil má význam dle 10.1.
 9. Soutěž má význam dle 11.1.
 10. Obecné smluvní podmínky - obecné smluvní podmínky Trhnapadu.cz, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Trhnapadu.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu
 11. Objednatel -Uživatel, který provádí Objednávku inzerce nebo uzavřel Smlouvu o inzerci.
 12. Objednávka inzerce má význam dle odstavce 3.2.
 13. Obsah má význam dle odstavce 5.1.
 14. o    Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo,       (blíže viz Obecné smluvní podmínky)
 15. Registrace - proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné smluvní podmínky)
 16. Server - internetový server Trhnapadu.cz dostupný na internetové adrese https://www.trhnapadu.cz
 17. Smlouva o inzerci má význam dle odstavce 2.1.
 18. Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Trhnapadu.cz
 19. Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet
 20. Uživatelský účet - součást Serveru s názvem „můj účet“, který je zpřístupněn právě jednomu Uživateli a je zřízen Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla
 21. Volná Registrace – umožňuje zadání nápadu zdarma
 22. Služba TOP Investor – zpracování a zasílání konkrétních nabídek, dle zájmu Investora

2. Předmět Smlouvy o inzerci

 1. Smlouvou o inzerci se Trhnapadu.cz zavazuje poskytnout Objednateli Balíček inzerce dle výběru Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit Trhnapadu.cz Cenu inzerce.
 2. Balíčkem inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce a jejich ceny jsou uvedeny na Serveru.
 3. Inzerátem se rozumí nabídka nebo poptávka Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru.
 4. Rozšířené zadání inzerátu se rozumí nabídka nebo poptávka Objednatele, která umožnuje kvalitnější vyplnění a větší rozsah inzerátu.
 5. Super Inzerátem se rozumí nabídka nebo poptávka Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru a to konkrétně na hlavní straně TrnNapadu.cz.
 6. Topování Inzerátu se rozumí obnovení nabídky nebo poptávky Objednatele na přední místo inzerce TrhNapadu.cz.

3. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

 1. Pro vložení inzerátu má Objednatel Ověřenou Registraci přes mobilní telefon Objednatele, kterým se registruje na TrhNapadu.cz
 1. Krok 1. Vložení inzerátu: Objednatel na Serveru klikne na „Vložit inzerát“, vyplní údaje o svém Inzerátu a provede Registraci nebo se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu. Tento krok je ukončen kliknutím na „Pokračovat k aktivaci“.
 2. Krok 2. Platba za inzerát: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje - údaje o objednávaném Balíčku inzerce, - údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce, (dále jen „Objednávka inzerce“). Tento krok je ukončen kliknutím na „Dokončit“.
 3. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je návrhem na uzavření smlouvy.
 1. Před zasláním Objednávky inzerce je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce.
 2. Trhnapadu.cz neprodleně po obdržení Objednávky inzerce toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci.
 3. Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce.
 4. Zaplacením Ceny inzerce je Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je aktivován.
 5. Smlouvu o inzerci lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
 6. Smlouva o inzerci a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Trhnapadu.cz, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.
 7. Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny Trhnapadu.cz uvedenými na Serveru.
 2. Objednatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn prostřednictvím Uživatelského účtu svůj Inzerát editovat.
 3. Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 4. Objednatel bere na vědomí, že údaje o jeho Inzerátech zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru. Objednatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Inzerátech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních Trhnapadu.cz.
 5. Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - adresa URL Objednatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Trhnapadu.cz.
 6. Má se za to, že údaje uvedené Objednatelem v Objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Objednatel.
 7. Objednatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli může smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Uživatelského účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty info@trhnapadu.cz.   

5. Licenční a související ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci.
 2. Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Trhnapadu.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely Trhnapadu.cz (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně.
 3. V případě, že Trhnapadu.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Trhnapadu.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel Trhnapadu.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.

6. Platební podmínky

 1. Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost Trhnapadu.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést.
 3. Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn potvrzením platby od zprostředkovatele elektronické platby.
 4. Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté ze strany Trhnapadu.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Trhnapadu.cz ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o inzerci Objednateli daňový doklad.

7. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. Trhnapadu.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu.

8. Odstoupení od Smlouvy o inzerci

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Trhnapadu.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.
 2. Objednatel, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o inzerci a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle odstavce 3 souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci nebo v nejbližším možném termínu.
 4. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit Trhnapadu.cz poměrnou část Ceny inzerce.

9. Osobní profil, doplňkové služby

 1. Osobní profil uživatele je prostor vyhrazený přímo Objednateli kde může prezentovat svou osobnost, své nápady, projekty a investice.
 2. Mail alias je zřízení osobního mailového účtu Objednatele na TrhNapadu.cz, který využívá pro své účely.
 3. Datový prostor slouží pro osobní využití Objednatele.
 4. Anketa slouží k veřejnému ohodnocení projektu Objednavatele návštěvníky TrhNapadu.cz.
 5. Placená statistika registruje a zálohuje návštěvnost Inzerce Objednavatele na TrhNapadu.cz.
 6. Propagace projektu pro Objednavatele je placená služba, která umožňuje využit reklamy TrhNapadu.cz.
 7. Kredit umožňuje Objednateli využít placených služeb Inzerce a placené konzultace na TrhNapadu.cz.
 8. Operátor slouží ke konzultaci po telefonu, která je hrazena Kreditem Objednatele.
 9. Inteligentní průvodce nápadem umožňuje kvalitnější zadání nápadu Objednatele na TrhNapadu.cz

10. Soutěž

 1. Soutěž je vyhlašována vždy na TrhNapadu.cz, a to za podmínek stanovených ke každé soutěži samostatně.

11. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Trhnapadu.cz se zavazuje neposkytnout bez svolení Objednatele jeho Osobní údaje třetím osobám s výjimkou osob zajišťujících přepravu a platební styk.
 2. Tyto Podmínky Inzerce a Obecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.
 3. Smlouvu o inzerci lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
 4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016.
Confirm