TrhNapadu.cz

Obecné smluvní podmínky

Tento portál provozuje společnost Trh Nápadů s.r.o., IČO: 28254431, Spisová značka: C 135622 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 26. února 2008, Sídlo: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Obecné smluvní podmínky serveru trhnapadu.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obecné smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Trh Nápadů s.r.o., IČO: 28254431, Spisová značka: C 135622 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 26. února 2008, Sídlo: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7 (dále jen „Trhnapadu.cz“) a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu.
 2. Trhnapadu.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru trhnapadu.cz, dostupného na internetové adrese https://www.trhnapadu.cz (dále jen „Server“).
 3. Registrací uživatele na portálu Trhnapadu.cz vyjadřuje uživatel zároveň souhlas s těmito smluvními podmínkami.
 4. Pro účely těchto smluvních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
 • Trhnapadu.cz má význam dle odstavce 1.1.
 • Služby mají význam dle odstavce 2.
 • Registrace má význam dle odstavce 3.2.
 • Přístupové údaje mají význam dle odstavce 3.4.
 • Server - internetový server Trhnapadu.cz dostupný na internetové adrese        https://www.trhnapadu.cz
 • Osobní údaje mají význam dle odstavce 4.2.
 • Uživatel - osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet; pro účely odstavců 6.1 a 6.2 rovněž osoba, která neprovádí Registraci podle 6.3, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Smluvními podmínkami
 • Uživatelský účet - součást Serveru s názvem „můj účet“, který je zpřístupněn právě jednomu Uživateli a je zřízen Registrací a zpřístupněn po zadání Přístupových údajů

 

5. Smluvní podmínky Inzerce jsou uvedeny v samostatné příloze za těmito Obecnými smluvními podmínkami

2. Poskytované služby

 1. Portál poskytuje dva druhy služeb – veřejné služby, a doplňkové služby. Veřejné služby jsou zdarma a bez omezení.
 2. Doplňkové služby (dále v této smlouvě jako „Doplňkové služby“ a také jen „Služby“), jsou služby, které Portál provozuje za úplatu. Ceny Doplňkových služeb jsou uvedené v ceníku na internetové adrese: https://www.trhnapadu.cz/default/price-list/
 3. Uživatel objedná Doplňkovou službu:
 1. stisknutím příslušného tlačítka nebo tak,
 2. že využije Trhnapadu.cz a jeho prostředky (Server) k obstarání kontaktu s třetí osobou.
 1. Uživatel uzavře smlouvu na poskytnutí Doplňkových služeb:
 1. tím, že uhradí poplatek na základě ceníku Trhnapadu.cz, nebo
 2. písemným oslovením třetí osoby prostřednictvím nástrojů portálu trhnapadu.cz; v tomto případě se jedná o smlouvu o zprostředkování za obstarání kontaktu s třetí osobou.
 1. Nárok na provizi a její zaplacení dle předchozího odstavce 4., písm. b), vznikne provozovateli portálu Trhnapadu.cz tím, že provozovatel předá Uživateli kontaktní informace na třetí osobu.
 2. V případě zprostředkování kontaktu mezi dvěma Uživateli portálu ve smyslu předchozího odstavce 5 hradí provizi ten z Uživatelů, kterému byl kontakt na třetí osobu prostřednictvím nástrojů portálu obstarán.

 

3. Uživatelský účet

 1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Uživatelský účet za účelem objednávání Služeb.
 2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní požadované registrační údaje, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Smluvními podmínkami a se zpracováním osobních údajů dle odstavce 4.2 (dále jen „Registrace“). Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle Trhnapadu.cz Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty. Umožňuje li to Server, je Uživatel oprávněn provést registraci Uživatelského účtu také skrze sociální sítě.
 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci nebudou zveřejněny na Serveru.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Trhnapadu.cz jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
 5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Trhnapadu.cz.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Trhnapadu.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Trhnapadu.cz činit zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu.
 8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je odpovědnost za správnost údajů na straně Uživatele.
 9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
 10. Trhnapadu.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
 1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
 2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
 3. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Trhnapadu.cz.

11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@trhnapadu.cz.

12 Trhnapadu.cz je oprávněna zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel, který si objednal některou ze Služeb, poruší své povinnosti vyplývající z těchto Smluvních podmínek.

4. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Trhnapadu.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068554.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných při Registraci, kterými jsou: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen jako „Osobní údaje“).
 3. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele ze strany Trhnapadu.cz je řádné užívání a provozování Uživatelského účtu a realizace práv a povinností ze Smluv včetně platebního styku, a dále marketingové potřeby Trhnapadu.cz.
 4. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Uživatel má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Trhnapadu.cz má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Uživatel domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Uživatel oprávněn Trhnapadu.cz nebo zpracovatele požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn požadovat, aby Trhnapadu.cz nebo zpracovatel takový stav odstranil.
 6. Uživatel je srozuměn s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat.
 7. Uživatel bere na vědomí, že Trhnapadu.cz může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako Trhnapadu.cz. Uživatel je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Trhnapadu.cz.
 8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly poskytnuty osobám poskytujícím Služby, zajišťujícím přepravu a platební styk, a to za účelem realizace práv a povinností ze Smluv.

5. Zprávy zasílané skrze Server

 1. Trhnapadu.cz si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Trhnapadu.cz zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po nezbytně dlouhou dobu nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.
 3. Portál Trhnapadu.cz se zavazuje k ochraně veškerých i soukromých informací a osobních údajů poskytnutých Uživateli na portál, že nebude tyto informace sdělovat dál třetím osobám, vyjma případu, kdy je takové poskytnutí předmětem Doplňkové služby.

6. Zasílání obchodních sdělení

 1. Neprojeví-li Uživatel při Registraci opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo společností Trhnapadu.cz. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Trhnapadu.cz, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
 3. Za Uživatele se pro účely odstavců 6.1 a 6.2 považuje rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Smluvními podmínkami.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a Trhnapadu.cz a nedílnou součástí Smluv.
 2. Právní vztahy mezi Trhnapadu.cz a Uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
 3. Trhnapadu.cz není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a Trhnapadu.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016.
 6. Kontaktní údaje Trhnapadu.cz:
 1. Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Trh Nápadů s.r.o., IČO: 28254431, Spisová značka: C 135622 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 26. února 2008, Sídlo: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 2. Datová schránka: c5dig9r
 3. Adresa elektronické pošty: info@trhnapadu.cz
 4. Telefon: +420 774 774 447
Confirm