TrhNapadu.cz

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Soutěž nápadů a projektů “Projekt roku 2018” organizuje nezisková organizace Metaka, z.s. Posláním soutěže je podpora inovativních podnikatelských projektů a aplikací výsledků výzkumu a vývoje. Účast v soutěži zdarma.

 

Soutěž a přihlášení do soutěže

Harmonogram včetně uzávěrky soutěže je vždy v době soutěže na webu soutěže, který naleznete na trhnapadu.cz/soutez. Přihlášení a další potřebné kroky ke zpracování projektu jsou realizovány prostřednictvím internetového portálu www.trhnapadu.cz.

 

Soutěžící a zpracování nápadu či projektu

Účastníkem soutěže je každá fyzická osoba, OSVČ nebo právnická osoba, která se zaregistruje a zpracuje projekt na portálu www.trhnapadu.cz a současně souhlasí s podmínkami soutěže. Každý zájemce o účast v soutěži se musí registrovat a zpracovat projekt v řádném termínu uveřejněného v harmonogramu soutěže. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy nebo projekt pro investory, který dosud nebyl realizován.

 

Odborná porota a hodnocení projektů

Výběr projektů do TOP 10 ze všech zaregistrovaných projektů na internetovém portálu www.trhnapadu.cz je proveden na základě hodnocení tříčlenné správní rady Metaka, z.s.. Nápady či projekty TOP 10 následně hodnotí odborná porota zveřejněná vždy v aktuálním složení na webu soutěže. Organizace způsobu hodnocení je plně v kompetenci poroty. Porota si může vyžádat osobní prezentaci a diskusi s předkladateli. Projekty jsou hodnoceny podle těchto kritérií: Proveditelnost projektu 35%, Potenciál dalšího růstu a originalita nápadu 35%, Kvalita zpracování projektu 30%.

 

Ceny a investoři

Ceny budou výhercům přiděleny podle jejich výsledného pořadí. Na výhru nelze uplatnit právní nárok či se domáhat změny výsledků soudní cestou. Porota si vyhrazuje právo nepřidělit všechny ceny. Porota je jediným kompetentním posuzovatelem všech projektů a pouze na základě jejího hodnocení jsou uděleny všechny ceny, proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat. Všechny projekty jsou představeny investorům na internetovém portálu www.trhnapadu.cz. Rozsah a forma případné spolupráce v případě zájmu soutěžících závisí na dohodě mezi soutěžícím a investorem.

 

Vyhlášení výsledků a závěrečná ustanovení

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dle harmonogramu na místě, které organizátoři soutěže určí na stránkách soutěže. Na vyhlášení budou předány věcné ceny. Na vyhlášení budou rovněž pozváni autoři jednotlivých projektů. Výsledky budou k dispozici také na webu soutěže, který naleznete na trhnapadu.cz/soutez. Organizátor soutěže nezisková společnost Metaka, z.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže i jednotlivých cen, bude snažit zodpovědět všechny dotazy v případě nejasností. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátorem.

Confirm